Hlubocký Zpravodaj 09/2007 : O minulosti, současnosti i budoucnosti.

Letní sezona v našem městě je už tradičně živá, barevná, plná turistů, akcí sportovních a kulturních. To je jeden úhel pohledu. Ten druhý může totéž hodnotit jako dobu přelidněných zařízení, aut,která parkují na nevhodných místech...K určité rovnováze by měl přispět významný krok samosprávy města, která na svých jednáních stanovila zřízení Městské policie Hluboká nad Vltavou. Městská policie je námi,občany, velmi sledovaným subjektem. Na otázky, s Městskou policií spojené, odpovídá velitel MP, místostarosta ing.Pavel Dlouhý.

 

Pane místostarosto, hlubocká městská policie zahájila svou činnost v květnu 2007. Je už možné nějakým způsobem vyhodnotit její působení a vliv na pořádek ve městě?

Ing. Dlouhý: Tak především městská policie začala fakticky, v ulicích města, pracovat od 1. června, tedy v době, kdy byly vyřízeny všechny zákonné náležitosti. V současné době máme tedy ve služebním stavu dva pracovníky městské policie. Naše představa byla,že v době letní sezony budou pracovníci tři, ovšem protože dáváme velký důraz na profesní i osobní kvality městských strážníků, není jednoduché získat ty,kteří by požadavkům odpovídali.
Jinak o období, které už lze vyhodnotit, tedy od 1. června k dnešnímu dni ( 22.7. 2007, pozn.aut.) , vypovídá přehled, který jsem si udělal. Z něj vyplývá, že v letní sezoně je nejtíživější situace v dopravě, městem projíždí velké množství návštěvníků. Takže policie zaměřila svou pozornost na dopravu, tedy především parkování a celkově slušné chování řidičů a návštěvníků. Když budu citovat z přehledu, tak nejčastěji byly řešeny přestupky proti zákazu zastavení a stání, to bylo 16 přestupků. Dále 15 přestupků proti zákazu vjezdu, zejména nákladních automobilů nad 3,5 tuny, v úseku vnitřního města. Přestupek v případě stání an veřejné zeleni byl řešen 7 x, stání ,parkování na chodníku nebo cyklistické stezce bylo policií řešeno 16 x a stání v křižovatce nebo neplacení parkovného 10 x.

Dalším důležitým úkolem byla revize dopravního značení ve městě. V tom byl trochu chaos, takže městská policie podala 21 návrhů na změnu nebo zrušení nefunkčních nebo špatně umístěných značek. Z velké části už bylo značení změněno. Asi k nejpodstatnější změně došlo k omezení tonáže vozů v úseku od kruhového objezdu směrem ke křižovatce příjezdové komunikace od rybářství. Tam těžké nákladní vozy projížděly obytnou zónou a byly tam časté stížnosti obyvatel.

Bylo také kontrolováno několik osob, v souvislosti s nevhodným chováním při některých kulturních akcích,respektive po nich. Právě tato oblast, tedy rušení nočního klidu po diskotékách a akcích, je další věcí, na kterou se chceme s městskou policií zaměřit.

Městští strážníci jsou zatím dva,Je vůbec možné obsáhnout všechny oblasti,které by měly být v centru pozornosti policie?

Ing.Dlouhý: Myslím, že oba pracovníky se nám podařilo vybrat dobře a představě o fungování policie odpovídají. Oba mají již s prací u městské policií zkušenost,praxi, jsou fundovaní. Výkon služby je ovšem limitován tím, že po službě musí mít oprávněné volno. Snažíme se tedy, aby policie byla v terénu v době, kdy je nejvíc potřeba, tedy v době největší frekvence návštěvníků,o víkendech. S rozšířením počtu pracovníků se bude rozšiřovat i působení policie ve městě. Vím, že názory občanů na dosavadní činnost policie se mohou různit, někdo může mít pozitivní názor, někdo spíše negativní. V této souvislosti bych řekl, že občané mohou své náměty nebo připomínky, týkající se městské policie, sdělovat budˇ přímo mně, nebo tajemníkovi Městského úřadu, panu Piskačovi. Usilujeme o to, aby občané vnímali městskou policii jako přínosný krok pro pořádek ve městě .

 Městská policie je v současné době asi nejvýznamnější aktuální věcí. Další,velmi pozitivní akcí,která se připravuje a bude 28. září, je oslava 100.výročí povýšení Hluboké nad Vltavou na město. Co,podle vás, bylo v uplynulých 100 letech pro město nejvýznamnější? Tím samozřejmě nemyslím, že byste těch 100 let prožil....

Ing.Dlouhý (pobaveně) Ne, tak 100 let tu opravdu nežiji, to je snad zřejmé.. .ale samozřejmě mohu na otázku odpovědět díky historickým dokumentům, které jsem si pročetl a mohu hodnotit život města za dobu,  kdy je Hluboká nad Vltavou mým domovem.

Myslím, že významné události města byly totožné s významnými událostmi naší země.

Jistě vývoj Hluboké ovlivnily obě světové války i doba mezi nimi, která byla ve znamení hospodářského vzestupu. Hlubočtí živnostníci, sedláci v okolních obcích, všichni prosperovali a to mělo pozitivní vliv na život obyvatel a rozvoj města. Obě války zasáhly do života města samozřejmě negativně. A pro mě ne úplně kladnou etapou pak bylo období po 2. světové válce, kdy ne všechno, co bylo v Hluboké postaveno, můžeme z dnešního pohledu hodnotit úplně dobře. I když každá doba má své rysy a vývoj, tak třeba stylem tehdejší výstavby bylo narušeno historické jádro, hlavní třída města, vzhled Hluboké také ovlivnila výstavba panelových domů. Stavby sice byly účelové, odpovídaly vývoji doby, životnímu stylu, požadavkům obyvatel na možnosti bydlení, nakupování potravin v centru města , ale přesto si nejsem ůplně jist, jestli byla jejich realizace pro město přínosná. Další etapu, po roce 1989, hodnotím jako velmi dynamické období,kdy Hluboká vykročila správným směrem, zaměřila se na zkvalitnění životního prostředí a podmínek pro občany města. Bylo postaveno mnoho veřejně prospěšných staveb a zařízení, které slouží občanům,at´už budu jmenovat letní plovárnu, zimní stadion,kulturní centrum, dům s pečovatelskou službou,cyklostezky, sportovní zařízení. Díky dobrému podnikatelskému prostředí,které město vytvořilo, byly zrekonstruovány budovy,které opět slouží občanům i návštěvníkům, za všechny bych zmínil Parkhotel, hotel Podhrad. Supermarket u parkoviště, nejnověji hotel Záviš. Díky osobnímu nebo družstevnímu vlastnictví byly opraveny i panelové domy u silnice na Týn nad Vltavou, domy vypadají po opravě pěkně.

My občané jsme si už zvykli považovat tyto věci za standard, samozřejmou součást života,ale vím, že když Hlubokou navštíví někdo po delší době, jak oceňuje všechny změny a služby ,které ve městě jsou. Významně se mění vzhled města i okolí a díky dobré práci osadních výborů získávají na kvalitě vzhledu i životních podmínek také obce. Samozřejmě si uvědomujeme, že i v dalších letech nás čeká....

Stop! Prosím, to už je námět na další otázku: zhodnotil jste uplynulých 100 let. Co byste městu popřál do těch budoucích?

Ing.Dlouhý: Co bych našemu městu přál? Spokojené občany. Ono to zní třeba populisticky ,ale je to spíš sobecké přání, protože jsem také hlubockým občanem a předpokládám, že záležitosti spokojeného života vnímáme stejně. Takže bych Hluboké přál, aby si zachovala svůj standard rozvoje, aby se podařilo vybudovat třeba lázně, rehabilitační centrum, které určitě do města vnese další,kvalitní rozměr péče a služeb. Hodně intenzivně vnímám nutnost mít v Hluboké kvalitní školské subjekty, protože na nich záleží, jací lidé budou vývoj a život města určovatv dalších desítkách let. Důležité je, aby město vypadalo pěkně, bylo upravené, uklizené,

aby komunikace mezi městem, samosprávou a občany měla dobrou, otevřenou úroveň a občané měli pocit, že na jejich požadavky a náměty je reagováno. Tím myslím i občany obcí, kteří by i nadále měli prostřednictvím osadních výborů vědět,že na ně město nezapomíná. No a také nám všem přeji,abychom se na oslavě 100. výročí sešli, užili si oslavu, potkali se s těmi, které rádi vidíme a prožili si významný den města s radostí, že jsme jeho součástí.

Možná to činí dojem, že u příležitosti tak významného výročí nepřeji městu, občanům,nic velkolepého. Jenže ten každodenní život není ve velkých, kolosálních věcech, ale právě v té zdánlivě obyčejné spokojenosti, spokojenosti s tím, že žijeme právě tady, v našem městě. A myslím, že je lepší přát zdánlivě skromné přání, které se může splnit, než mnoha vznosnými slovy přát zázraky, které zůstanou právě jen těmi slovy.

Není co dodat.Snad jen : Díky za rozhovor.